English mega menu

 


OGÓLNE WARUNKI DOSTAW i SPRZEDAŻY TERMORAD SP. Z O.O. DLA SPRZEDAŻY W POLSCE (dokument .pdf) Pdf, 127 kB.

 1. Postanowienia ogólne
  • Szczególne warunki dostawy określone w ofercie TERMORAD Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (zwaną dalej TERMORAD) lub w potwierdzaniu przyjęcia przez TERMORAD zamówienia do realizacji lub w umowie, mają pierwszeństwo przed niniejszymi Ogólnymi Warunkami Dostaw.
  • Poniższe Warunki uważa się za przyjęte z dniem przyjęcia oferty lub otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub z dniem zawarcia umowy (Ogólne Warunki Dostaw są załącznikiem
   do oferty i potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz umowy). Dokument ten jest również dostępny na stronie internetowej termorad.pl External link..
   W przypadku stosowania przez Odbiorcę ogólnych warunków umów, zastosowania znajdują w każdym wypadku Ogólne Warunki Dostaw TERMORAD, wyłączając stosowanie tych innych warunków, nawet wówczas gdy zostaną przedstawione jako ostatnie.
  • Wyłącza się możliwość przyjęcia przez TERMORAD oferty czy też zamówienia Odbiorcy w sposób domniemany. Wszelkie zobowiązania TERMORAD mogą wynikać wyłącznie z wyraźnego oświadczenia woli TERMORAD.
  • OWS podane są do wiadomości Kupującego. Obowiązek zapoznania się z OWS leży po stronie Kupującego. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych przyjęcie przezeń OWS przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla kolejnych zamówień i umów sprzedaży, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania.
 2. Ceny
  • Podawane ceny są cenami netto EXW (załadowane magazyn TERMORAD w Radomiu) wg Incoterms 2000, ważne w trakcie realizacji zamówienia lub okresie obowiązywania umowy. Do cen należy doliczyć podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Ceny wynikają ze złożonej oferty lub potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub umowy, zaś w pozostałych przypadkach z cennika TERMORAD, o ile taki został opublikowany na stronie internetowej termorad.pl External link..
  • TERMORAD zastrzega sobie prawo do zmiany cen w trakcie realizacji zamówienia lub w okresie obowiązywania umowy w przypadku: znaczącej zmiany ilości towarów w zamówieniu (o 20 % w stosunku do pierwotnego zamówienia), lub znacznych zmian cen materiałów (o 10% w stosunku do cen obowiązujących w momencie składania zamówienia, zawarcia umowy lub w stosunku
   do ceny uprzednio zmienionej w tym trybie), lub znacznych zmian kursów walut (o 10 % w stosunku do kursu średniego NBP z dnia złożenia zamówienia, zawarcia umowy lub poprzedniej zmiany ceny w tym trybie)
 3. Wysyłka
  • Zamówione towary wysyłane są na koszt Odbiorcy. Jeśli nie uzgodniono inaczej wysyłka realizowana jest przez przewoźnika zwyczajowo stosowanego przez TERMORAD. W każdym przypadku
   z chwilą odebrania towaru przez Odbiorcę lub jego załadunku na środek transportu, w zależności od tego co nastąpi wcześniej, następuje przejście ryzyka utraty lub uszkodzenia towaru
   na Odbiorcę.
  • Wysyłka może być realizowana w opakowaniu: a) bezzwrotnym - koszt opakowania jest wliczony w cenę towaru; b) zwrotnym - koszt opakowania nie jest wliczony w cenę towaru.
  • Jeśli oferta nie specyfikuje oddzielnie ceny opakowania, to jest to opakowanie bezzwrotne.
  • W przypadku opakowania zwrotnego Odbiorca jest obciążany jego kosztem niezależnie od ceny towaru. Zwrot kwoty nastąpi po odebraniu przez TERMORAD opakowania w stanie nie uszkodzonym i nie pogorszonym. Koszt związany z odesłaniem opakowania zwrotnego ponosi Odbiorca towaru.
 4. Płatność
  • W zależności od przedłożonej i zatwierdzonej przez Odbiorcę oferty płatność jest realizowana:
   • za pobraniem przy wysyłce towaru do Odbiorcy - Odbiorca towaru jest zobowiązany do potwierdzenia odbioru towaru i uiszczenia ceny przed rozpoczęciem czynności wyładunkowych, pod rygorem odmowy wydania towaru przez przewoźnika;
   • gotówką przy odbiorze towaru przez Odbiorcę bezpośrednio w TERMORAD;
   • przelewem w terminie określonym na fakturze licząc od dnia wystawienia faktury.
  • W przypadku płatności przelewem zapłatę należy wnieść na wskazany na fakturze rachunek bankowy TERMORAD. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków na rachunek TERMORAD.
  • W przypadku opóźnienia wpłaty, za każdy dzień opóźnienia, TERMORAD może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.
  • W przypadku dostarczenia towaru po terminie otrzymania przez Odbiorcę faktury, termin płatności liczony będzie od dnia odbioru towaru przez Odbiorcę wskazanego na liście przewozowym.
  • Do czasu uregulowania wszystkich zobowiązań płatniczych towar pozostaje własnością TERMORAD
 5. Zmiany w zamówieniu
  • Zmiany w złożonym i potwierdzonym zamówieniu można wprowadzać wyłącznie za zgodą TERMORAD.
  • W przypadku odstąpienia Odbiorcy od realizacji zamówienia lub jego części z przyczyn leżących po jego stronie, Odbiorca jest zobowiązany do zapłacenia na rzecz TERMORAD kary umownej
   w wysokości 30% wartości netto odstąpionego zamówienia lub jego części. TERMORAD zastrzega sobie prawo dochodzenia od Odbiorcy zapłaty odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
  • Zmiany w zamówieniu lub rezygnacja z zamówienia musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
 6. Realizacja zamówienia
  • TERMORAD nie ponosi odpowiedzialności za zmianę terminu dostawy, powstałą z przyczyn niezależnych od TERMORAD.
  • TERMORAD nie ponosi odpowiedzialności za całkowite lub częściowe niezrealizowanie zamówienia, spowodowane działaniem siły wyższej, w tym w wyniku wprowadzenia, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części, ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła.
  • Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne i niezależne od TERMORAD lub Dostawcy, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia zwyczajnie używanymi środkami, w szczególności siła wyższą będą : działania administracji jakiegokolwiek kraju bądź jego politycznych władz, działania wszelkich osób zaangażowanych w działalność wywrotową i sabotaż, pożary, powodzie, eksplozje bądź inne katastrofy, epidemie lub izolacje związane z kwarantanną, strajki lub inne przerwy w pracy pozostające poza kontrolą TERMORAD lub Dostawcy.
  • W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia TERMORAD niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Odbiorcę.
 7. Gwarancja
  • TERMORAD udziela 12 miesięcznej gwarancji na swoje towary. Okres gwarancji rozpoczyna bieg od daty odbioru towaru przez Odbiorcę i obejmuje wyłącznie wady materiałowe i produkcyjne.
  • Odpowiedzialność TERMORAD z tytułu udzielonej gwarancji jest ograniczona wyłącznie do dostawy nowego towaru w miejsce towaru dotkniętego wadą.
  • Koszty dostarczenia reklamowanych przez Odbiorcę towarów do TERMORAD ponosi Odbiorca towaru.
  • Przy odbiorze towaru Odbiorca ma obowiązek zbadania ilości i jakości dostarczonego towaru, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji.
  • W okresie gwarancji Odbiorca ma obowiązek zgłoszenia zauważonych wad ukrytych w terminie 7 dni od daty ich wykrycia, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji.
  • Zgłoszenia reklamacyjne są załatwiane w okresie 21 dni. Reklamowane towary muszą być dostarczone do TERMORAD wraz z pisemną reklamacją i informacją o okolicznościach, w jakich
   nastąpiło ujawnienie się wady. Termin rozstrzygnięcia reklamacji może zostać przedłużony o okres niezbędny do poddania reklamowanego towaru badaniom lub oględzinom nie dłuższy
   niż kolejne 30 dni, o czym TERMORAD powiadomi Dostawcę przed upływem pierwotnego terminu do załatwienia reklamacji.
  • Towary uznane za wadliwe będą naprawione bądź wymienione na wolne od wad.
  • W przypadku towarów wykonywanych wg indywidualnych wymogów Odbiorcy pierwotny termin reklamacji może ulec wydłużeniu do 6 tygodni
  • Wyłącza się odpowiedzialność TERMORAD z tytułu rękojmi.
  • Wierzytelność Odbiorcy wobec TERMORAD z jakiegokolwiek tytułu, nie może zostać przeniesiona w jakiejkolwiek formie na osobę trzecią bez uprzedniej wyraźnej i pisemnej zgody TERMORAD
 8. Postanowienia końcowe
  • W każdym przypadku odpowiedzialność TERMORAD jest ograniczona wyłącznie do szkody rzeczywistej, z wyłączeniem odpowiedzialności za utracone korzyści, w tym w szczególności za utratę produkcji, utratę zysków, utratę możliwości korzystania z rzeczy, utratę kontraktów, jak również z wyłączeniem odpowiedzialności za szkody następcze oraz szkody pośrednie. Ponadto,
   w każdym przypadku odpowiedzialność TERMORAD nie przekroczy kwoty stanowiącej równowartość 15 % wartości netto (bez podatku VAT) towarów dostarczonych przez TERMORAD w okresie 12 miesięcy przed dniem wyrządzenia szkody. Ograniczenia zawarte w zdaniach poprzednich znajdują zastosowanie z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Dostaw oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Dostawy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  • Wszelkie zmiany niniejszych Ogólnych Warunków Dostawy wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia podania do wiadomości Odbiorcy.
  • Wszelkie spory mogące wyniknąć między stronami będą rozpatrywane przez właściwe rzeczowo dla TERMORAD sądy. Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową strony dążyć będą
   do ugodowego załatwienia sporu
 9. Ochrona danych osobowych.
  • Akceptując niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży KUPUJĄCY wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez SPRZEDAJĄCEGO oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez SPRZEDAJĄCEGO oraz w celach marketingowych związanych z prowadzoną przez SPRZEDAJĄCEGO działalność gospodarczą. KUPUJĄCEMU przysługują wszelkie uprawnienia wynikające w ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997, Nr 133, poz. 883 ze zm.), w szczególności ma on prawo wglądu we własne dane. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 10. Załączniki
 1. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych Pdf, 49.8 kB. [dokument w formacie .pdf]
 2. Dokument OWS [dokument w formacie .pdf] Pdf, 127 kB.
Logo Termorad

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco

© TERMORAD. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Kontakt

TERMORAD Sp. z o.o.
ul. Topiel 42
26-600 Radom

48 369 94 70

48 369 94 65